Услуги освободени от заплащане на потребителска такса
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.3 НА ЗЗО
От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:
 
Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:
МКБ Код Наименование
A15.0 Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност
A15.2 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично призната инвалидност
A18.0 M49.0 Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност
A18.0 M01.1 Туберкулоза на тазо-бедрената става с призната инвалидност
A18.0 M01.1 Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност
A18.0 M90.0 Туберколоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с призната инвалидност
 
Вродени аномалии:
МКБ Код Наименование
Q.03 Вродена хидроцефалия
Q04.6 Q04.8 Q04.5 Q04.9 Други вродени аномалии на мозъка – вродени мозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/
Q11.0 Анофталм /Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност
Q11.1 Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с призната инвалидност
Q11.2 Микрофталм /криптофталм/ с призната инвалидност
Q12.0 Вродена аномалии на лещата Вродена катаракта с призната инвалидност
Q12.3 Вродена афакия с призната инвалидност
Q12.4 Сферофакия с призната инвалидност
Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност
Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/ с призната инвалидност
Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/ с призната инвалидност
Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидност
Q20.0 Общ артериален трункус
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
Q20.5 Дискордантно предсърднокамерно свързване
Q21.3 Тетралогия на Fallot
Вродени аномалии на сърдечната преграда
Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда
Q21.0 Междукамерен септален дефект
Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект
Q21.1 Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност
Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект с призната инвалидност
Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа – атрезия, инсуфициенция и стеноза с призната инвалидност
Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа
Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q22.5 Аномалия на Ebstein с призната инвалидност
Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност
Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа с призната инвалидност
Q23.2 Вродена митрална стеноза с призната инвалидност
Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция с призната инвалидност
Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Q24.0 Dextrocardia с призната инвалидност
Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза с призната инвалидност
Q24.5 Аномалия на коронарните съдове с призната инвалидност
Q24.6 Вроден сърдечен блок с призната инвалидност
Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Вродени аномалии на големите артерии
Q25.1 Коарктация на аортата
Q25.3 Стеноза на аортата
Q25.4 Други вродени аномалии на аортата
Q25.0 Отворен ductus arteriosus
Вродени аномалии на големите артерии с призната инвалидност
Q25.5 Атрезия на белодробната артерия с призната инвалидност
Q25.6 Стеноза на белодробната артерия с призната инвалидност
Q25.7 Други вродени аномалии на белодробната артерия с призната инвалидност
Q26 Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност
Други вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Q27.3 Периферна артериовенозна аномалия с призната инвалидност
Q27.8 Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Q27.9 Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с призната инвалидност
Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Q28.2 Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с призната инвалидност
Q28.3 Други вродени аномалии на церебрални съдове с призната инвалидност
Q28.8 Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Q33.0 Вродена белодробна кистоза с призната инвалидност
Вродени аномалии на белия дроб с призната инвалидност
Q33.3 Агенезия на белия дроб с призната инвалидност
Q33.6 Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност
Q33.4 Вродена бронхиектазия с призната инвалидност
Q61 N18 Кистозна болест на бъбрека с ХБН
Други остеохондродисплазии
Q78.0 Osteogenesis imperfecta
Q90 Синдром на Down
Q91 Синдром на Edward и синдром на Patau
Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде
 
Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:
МКБ Код Наименование
E10.2 N08.3 Е14.2 N08.3 Захарен диабет с бъбречни усложнения
E10.3 H36.0 Е14.3 H36.0 Захарен диабет с очни усложнения
E10.4 G63.2 Е14.4 G63.2 Захарен диабет с неврологични усложнения
E10.5 Е14.5 Захарен диабет с периферни съдови усложнения
E20 Хипопаратиреоидизъм
Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
Е23.2 Безвкусен диабет
E72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi
E70.0 Класическа фенилкетонурия
E70.1 Други видове хиперфенилаланинемии
E84 Кистозна фиброза
Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина
E80.0 Наследствена еритропоетична порфирия
E80.1 Порфирия кутанеа тарда
E80.2 Други порфирии
E85 Амилоидоза
 
Заболявания на сърдечно-съдовата система:
МКБ Код Наименование
I05 Ревматични болести на митралната клапа
I05.0 Митрална стеноза
I05.1 Ревматична митрална инсуфициенция
I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция
I05.8 Други болести на митралната клапа
I05.9 Болест на митралната клапа, неуточнена
I06 Ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
I06.0 Ревматична аортна стеноза с призната инвалидност
I06.1 Ревматична аортна инсуфициенция с призната инвалидност
I06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с призната инвалидност
Други ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
I06.8 I06.9 Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с призната инвалидност
I08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с призната инвалидност
I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност
I11 Хипертонична болест на сърцето с призната инвалидност
I12 Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с призната инвалидност
I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с призната инвалидност
I15 Вторична хипертония с призната инвалидност
I21 Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.2 Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.3 Сърдечна аневризма с призната инвалидност
I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена с призната инвалидност
I27.0 Първична белодробна хипетония с призната инвалидност
I42 Кардиомиопатия с призната инвалидност
I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност
I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност
I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност
I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност
I69.2 Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност
I69.3 Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност
I69.4 Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидност
I67 Други мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
 
Заболявания на дихателната система:
МКБ Код Наименование
J45 Астма с призната инвалидност
J47 Бронхиектатична болест с призната инвалидност
J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност
J60 Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.4 Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.1 Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност
 
Заболявания на храносмилателната система:
МКБ Код Наименование
K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит] с призната инвалидност
K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност
К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност
 
Бъбречни заболявания:
МКБ Код Наименование
N18 Хронична бъбречна недостатъчност с призната инвалидност
 
Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:
МКБ Код Наименование
D61.0 Конституционална апластична анемия
D66 Вроден дефицит на фактор VIII
D67 Вроден дефицит на фактор IХ
D68 Други нарушения на кръвосъсирването
 
Психични заболявания:
МКБ Код Наименование
F25 Шизоафективни разстройства
F30-F39 Разстройства на настроението [афективни разстройства]
F22.0 Налудно разстройство
F71 Умерена умствена изостаналост
F72 Тежка умствена изостаналост
F73 Дълбока умствена изостаналост
 
Болести на нервната система:
МКБ Код Наименование
G30 Болест на Alzheimer
G20 Болест на Parkinson
G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
G11 Наследствена атаксия
G12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми
G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия
G35 Множествена склероза
G81 Хемиплегия
G80 Детска церебрална парализа
G83 Други паралитичини синдроми
G40 Епилепсия
G70.0 Myasthenia gravis
 
Болести на сетивните органи:
МКБ Код Наименование
H54.0 Слепота на двете очи
H54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото
H90 Глухота
 
Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:
МКБ Код Наименование
M32 Дисеминиран lupus erythematodes
M34 Системна склероза
Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с призната инвалидност
М05.3 I52.8 Кардит с призната инвалидност
М05.3 I39 Ендокардит с призната инвалидност
М05.3 I41.8 Миокардит с призната инвалидност
М05.3 G73.7 Миопатия с призната инвалидност
М05.3 I32.8 Перикардит с призната инвалидност
М05.3 G63.6 Полиневропатия с призната инвалидност
M45 Анкилозиращ спондилит
M46.2 /0-9/ Остеомиелит на гръбначния стълб с призната инвалидност
M86.3 Мултиплен хроничен остеомиелит с призната инвалидност
М86.4 Хроничен остеомиелит с фистула с призната инвалидност
М86.5 Други хронични хематогенни остеомиелити с призната инвалидност
М86.6 Други хронични остеомиелити с призната инвалидност
 
Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:
МКБ Код Наименование
Z94 Наличие на трансплантирани органи или тъкани
Z43 Грижа за изкуствени отвори
 
Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането.
Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.
ЗЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.