Профил на купувача
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, email: bic@bia-bg.com

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

12-09-2017
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9068199

Документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

25-05-2017
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9064622

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.

22-05-2017
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

11-04-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД за поставяне на един брой автомат за кафе и топли напитки във фоайе на първи етаж, с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 100 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обобщена справка 2017 г.  Обобщена справка 2017 г.

03-02-2017
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

09-12-2016
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9059742

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

16-09-2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящ се на входа на сградата в ляво при граници: кабинет за клинични проучвания и коридор.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

14-09-2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9056518

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.

27-05-2016
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

27-05-2016
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9053344

Свали пакет от документи

Обобщена справка 2016 г.  Обобщена справка 2016 г.

03-02-2016
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.  Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.

22-12-2015
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049187

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна  цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД  Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД

13-10-2015
Доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046693

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016  Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016

23-09-2015
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046134

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на  ЕМГ система за нуждите на  «ДКЦ 4 – Варна»  Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна»

05-08-2015
Открита процедура по ЗОП доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата.
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044545

Свали пакет от документи

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2015 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2015 г.

02-06-2015
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.  Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.

02-06-2015
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9042376

Свали пакет от документи

Обобщена справка 2015 г.  Обобщена справка 2015 г.

08-06-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Обобщена справка 2014 г.  Обобщена справка 2014 г.

05-01-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група  Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

10-12-2014
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9037260

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория  Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

30-09-2014
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9034173

Публична покана  Публична покана

30-05-2014
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв  Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв

30-05-2014
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9029905

Свали пакет от документи