Профил на купувача
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.

16-05-2022 10:26
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.

16-05-2022 10:22
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

19-01-2022 12:00
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2022-0001

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

15-09-2021 16:36
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0004

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

27-05-2021 16:28
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: Аптека, с обща застроена площ 40,47 /четиридесет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., от които: търговска площ 34,47 / тридесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни / кв.м., склад 3,10 / три цяло и десет стотни / кв. м, санитарен възел – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и преддверие с мивка - 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. за срок от 3 /три/ години при граници: коридор, стълбище към втори етаж и регистратура, , при стартова наемна цена 2880 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 27.05.2021г. до 14 часа на 10.06.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 48 лв. Депозитът за участие е 3456.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.06.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 11.06.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

27-05-2021 16:27
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад №1 /едно/, с площ 28,00 /двадесет и осем/ кв.м., ведно с ползване на 30,80 /тридесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. ид. ч. от частите за общо ползване находящ, се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 216 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 27.05.2021г. до 14 часа на 10.06.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 259,20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.06.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 09.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 11.06.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

31-05-2021 16:00
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0003

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.

19-05-2021 11:38
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.

19-05-2021 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

16-04-2021 11:10
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0002

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №131, №134  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №131, №134

09-03-2021 12:12
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинети № 131 и 134 за АИППМП, с площ 28.92 / двадесет и осем цяло и деветдесет и две стотни / кв.м., ведно с ползване на 31.81/ тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 100, кабинет 133, фоайе и коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 288.00 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

19-02-2021 11:28
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0001

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

17-02-2021 11:57
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад № 2 /две/, с площ 29,28 /двадесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., ведно с ползване на 32,21 /тридесет и две цяло и двадесет и една стотни/ кв. м. ид.ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 216 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 17.02.2021г. до 14 часа на 04.03.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 259.20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 04.03.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет.І, кабинет №104.. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 04.03.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

24-11-2020 10:39
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД за поставяне на един брой автомат за кафе и топли напитки във фоайе на първи етаж, с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 180 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127

23-11-2020 13:22
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 127 за АИППМП, с площ 17,15 /седемнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 18,42 / осемнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: от две страни коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 177,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106

23-11-2020 13:21
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 106 за АИППМП, с площ 14,95 /четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,06 / шестнадесет цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 105, коридор и кабинет № 107, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 153,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А

23-11-2020 13:20
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117А за АИППМП, с обща площ 13,63 /тринадесет цяло шестдесет и три стотни/ кв.м., ведно с ползване на 14,64 /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 117, коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 141,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

15-09-2020 10:00
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2020-0001

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.

27-05-2020 11:57
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.

27-05-2020 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия  Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия

17-01-2020 14:09
Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9095886

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А

01-11-2019 12:07
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 129 и 129 А за АИППМП, с площ 23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06 / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 240.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 01.11.2019г. до 14 часа на 14.11.2019г. от служител на счетоводен отдел срещу 20 лв. Депозитът за участие е 288.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 14.11.2019 г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет.І, кабинет №104. Търгът ще се проведе на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 15.11.2019г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот находящ се на входа на сградата в ляво  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот находящ се на входа на сградата в ляво

13-09-2019 11:03
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващи част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящи се на входа на сградата в ляво, а именно: 1/ Помещение с обща застроена площ от 8 (осем) кв.м. за търговия и изработване на специализирани медицински помощни средства, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, и 2/ Площ от 1 (един) кв.метър за поставяне на автомат за топли напитки, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена: 432 лева за обект №1 и 120 лева за обект №2 и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 13.09.2019г. до 12 часа на 01.10.2019г. от служител на счетоводен отдел срещу съответно 20 лв и 10лв. Депозитът за участие е 518.40 лева за обект №1 и 144.00 лева за обект №2, вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 01.10.2019г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 03.10.2019 г. от 9.00 часа и 9.30 ч. в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.10.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.10.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД..

За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

12-09-2019 13:46
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092427

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2019 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2019 г.

15-05-2019 12:42
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2019 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2019 г.

15-05-2019 12:33
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обобщена справка 2019 г.  Обобщена справка 2019 г.

07-03-2019

Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП

26-11-2018 14:34
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Решение: 880293

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление: 880297


Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А

17-09-2018 10:14
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 129 и 129 А за АИППМП, с площ 23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06 / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 276,00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 17.09.2018г. до 14 часа на 01.10.2018г. от служител на счетоводен отдел срещу 30 лв. Депозитът за участие е 331,20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 01.10.2018г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 03.10.2018 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 01.10.2018г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

12-09-2018 14:47
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9080704

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А

13-06-2018 13:20
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 129 и 129 А за АИППМП, с площ 23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06 / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 236,40 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 13.06.2018г. до 14 часа на 27.06.2018г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв. Депозитът за участие е 283,68 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 27.06.2018г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 27.06.2018г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

12-06-2018 11:17
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад №1 /едно/, с площ 28,00 /двадесет и осем/ кв.м., ведно с ползване на 30,80 /тридесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 180 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 12.06.2018г. до 14 часа на 25.06.2018г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв. Депозитът за участие е 216,00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.06.2018г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 27.06.2018 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.06.2018г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

23-05-2018 10:41
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9076404

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2018 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2018 г.

23-05-2018 09:44
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обобщена справка 2018 г.  Обобщена справка 2018 г.

07-02-2018

Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127

28-11-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 127 за АИППМП, с площ 17,15 /седемнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 18,42 / осемнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: от две страни коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 174 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106

28-11-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 106 за АИППМП, с площ 14,95 /четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,06 / шестнадесет цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 105, коридор и кабинет № 107, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 150 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А

28-11-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117А за АИППМП, с обща площ 13,63 /тринадесет цяло шестдесет и три стотни/ кв.м., ведно с ползване на 14,64 /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 117, коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 138 лв. и стъпка за наддаване 10%.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП

27-11-2017 15:06
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Решение: 816914

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление: 81691729.12.2017г. 10:50


На 03.01.2018 г. в 13.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, в сградата на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, кабинет 211 Профилактика ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед №65/18.12.2017 г. на Управителя на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център 4- Варна“ ЕООД” открита с обявление с уникален номер 816917/27.11.2017 г. на официалната страница на АОП, както и на официалната страница на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД.


Документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

12-09-2017
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9068199

Документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

25-05-2017
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9064622

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.

22-05-2017
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

11-04-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД за поставяне на един брой автомат за кафе и топли напитки във фоайе на първи етаж, с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 100 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обобщена справка 2017 г.  Обобщена справка 2017 г.

03-02-2017
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

09-12-2016
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9059742

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

16-09-2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящ се на входа на сградата в ляво при граници: кабинет за клинични проучвания и коридор.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

14-09-2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9056518

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.

27-05-2016
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

27-05-2016
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9053344

Свали пакет от документи

Обобщена справка 2016 г.  Обобщена справка 2016 г.

03-02-2016
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.  Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.

22-12-2015
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049187

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна  цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД  Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД

13-10-2015
Доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046693

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016  Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016

23-09-2015
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046134

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на  ЕМГ система за нуждите на  «ДКЦ 4 – Варна»  Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна»

05-08-2015
Открита процедура по ЗОП доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата.
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044545

Свали пакет от документи

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2015 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2015 г.

02-06-2015
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.  Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.

02-06-2015
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9042376

Свали пакет от документи

Обобщена справка 2015 г.  Обобщена справка 2015 г.

08-06-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Обобщена справка 2014 г.  Обобщена справка 2014 г.

05-01-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група  Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

10-12-2014
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9037260

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория  Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

30-09-2014
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9034173

Публична покана  Публична покана

30-05-2014
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Свали пакет от документи

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв  Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв

30-05-2014
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9029905

Свали пакет от документи