Профил на купувача -> Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв 2015 г.

02-06-2015
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9042376Документация

Пакет от документация за участие (02-06-2015г.)

Решение (18-06-2015г.)

Протокол (18-06-2015г.)

Договори (08-07-2015г.)