Профил на купувача -> Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна»
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна»

05-08-2015
Открита процедура по ЗОП доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата.
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044545Документация

Пакет от документация за участие (05-08-2015г.)

Решение (21-08-2015г.)

Протокол (21-08-2015г.)

Договор (01-09-2015г.)