Профил на купувача -> Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД

13-10-2015
Доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046693Документация

Пакет от документи за участие (13-10-2015г.)

Решение (30-10-2015г.)

Протокол (30-10-2015г.)

Договор (09-11-2015г.)