Профил на купувача -> Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2016г.

22-12-2015
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049187Документация

Решение (22-12-2015г.)

Пакет от документация за участие - образци (22-12-2015г.)

Протокол (14-01-2016г.)

Решение за изпълнение на обществената поръчка (14-01-2016г.)

Договор (01-02-2016г.)