Профил на купувача -> Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

09-12-2016
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9059742Документация

Пакет от документация за участие (09-12-2016г. 14:54)

Протокол (22-12-2016г. 14:50)

Договор (30-01-2017г. 11:29)