Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

11-04-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД за поставяне на един брой автомат за кафе и топли напитки във фоайе на първи етаж, с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 100 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 11.04.2017г. до 12 часа на 24.04.2017г. от служител на счетоводен отдел срещу 15 лв. Депозитът за участие е 120 лв., вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.04.2017г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 26.04.2017г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 03.05.2017г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.04.2017г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (27-04-2017г. 09:55)

Договор (04-05-2017г. 12:40)