Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП

27-11-2017 15:06
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Решение: 816914

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление: 816917

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление за възложена поръчка: 83166429.12.2017г. 10:50


На 03.01.2018 г. в 13.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, в сградата на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, кабинет 211 Профилактика ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед №65/18.12.2017 г. на Управителя на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център 4- Варна“ ЕООД” открита с обявление с уникален номер 816917/27.11.2017 г. на официалната страница на АОП, както и на официалната страница на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД.Документация

Решение за откриване на процедура (27-11-2017г. 15:06)

Обявление за поръчка (27-11-2017г. 15:06)

Документация (27-11-2017г. 15:06)

Образци на документи (27-11-2017г. 15:06)

Протокол 1 (21-12-2017г. 11:32)

Протокол 2 (08-01-2018г. 14:34)

Доклад (08-01-2018г. 14:35)

Заповед (08-01-2018г. 14:36)

Решение (08-01-2018г. 14:37)

Договор (19-02-2018г. 10:07)

Обявление за възложена поръчка (23-02-2018г. 17:40)

Обявление за приключване на договор по възложена поръчка (07-05-2019г. 16:25)