Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106

28-11-2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 106 за АИППМП, с площ 14,95 /четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,06 / шестнадесет цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 105, коридор и кабинет № 107, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 150 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 28.11.2017г. до 14 часа на 11.12.2017г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв. Депозитът за участие е 180,00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2017г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 15.12.2017 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 14.12.2017г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (15-12-2017г. 13:01)

Договор (08-01-2018г. 14:44)