Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А

13-06-2018 13:20
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 129 и 129 А за АИППМП, с площ 23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06 / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 236,40 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 13.06.2018г. до 14 часа на 27.06.2018г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв. Депозитът за участие е 283,68 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 27.06.2018г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 27.06.2018г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;
Документация

Решение (28-06-2018г. 12:56)