Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП

26-11-2018 14:34
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Решение: 880293

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление: 88029702.01.2018г. 15:27


На 07.01.2019 г. в 13.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, в сградата на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, кабинет 211 Профилактика ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед №66/20.12.2018 г. на Управителя на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център 4- Варна“ ЕООД” открита с обявление с уникален номер 880297/26.11.2018 г. на официалната страница на АОП, както и на официалната страница на „ДКЦ 4 ВАРНА” ЕООД.Документация

Решение за откриване на процедура (26-11-2018г. 14:34)

Обявление за поръчка (26-11-2018г. 14:34)

Документация (26-11-2018г. 14:34)

Образци на документи (26-11-2018г. 14:34)

Протокол 1 (20-12-2018г. 15:32)

Протокол 2 (08-01-2019г. 11:15)

Доклад (08-01-2019г. 11:15)

Заповед (08-01-2019г. 11:15)

Решение (09-01-2019г. 13:11)

Решение 2 (24-01-2019г. 16:11)

Договор (07-03-2019г. 12:14)

Обявление за възложена поръчка (07-03-2019г. 16:16)

Обявление за приключване на договор (14-04-2020г. 13:36)