Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП

26-11-2018 14:34
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Решение: 880293

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки Обявление: 880297
Документация

Решение за откриване на процедура (26-11-2018г. 14:34)

Обявление за поръчка (26-11-2018г. 14:34)

Документация (26-11-2018г. 14:34)

Образци на документи (26-11-2018г. 14:34)