Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот находящ се на входа на сградата в ляво
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот находящ се на входа на сградата в ляво

13-09-2019 11:03
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващи част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящи се на входа на сградата в ляво, а именно: 1/ Помещение с обща застроена площ от 8 (осем) кв.м. за търговия и изработване на специализирани медицински помощни средства, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, и 2/ Площ от 1 (един) кв.метър за поставяне на автомат за топли напитки, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена: 432 лева за обект №1 и 120 лева за обект №2 и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 13.09.2019г. до 12 часа на 01.10.2019г. от служител на счетоводен отдел срещу съответно 20 лв и 10лв. Депозитът за участие е 518.40 лева за обект №1 и 144.00 лева за обект №2, вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 01.10.2019г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 03.10.2019 г. от 9.00 часа и 9.30 ч. в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.10.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.10.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД..

За справки: 052/ 648-249 ;
Документация

Решение (03-10-2019г. 15:32)

Договори (24-10-2019г. 11:33)