Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127

23-11-2020 13:22
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 127 за АИППМП, с площ 17,15 /седемнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 18,42 / осемнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: от две страни коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 177,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.
Тръжните книжа се получават от 23.11.2020г. до 14 часа на 08.12.2020г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв. Депозитът за участие е 213,12 лв., вносим по банков път.
Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2020г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 10.12.2020 г. от 10.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.12.2020г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (14-12-2020г. 13:43)

Договор (06-01-2021г. 16:37)