Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

17-02-2021 11:57

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад № 2 /две/, с площ 29,28 /двадесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., ведно с ползване на 32,21 /тридесет и две цяло и двадесет и една стотни/ кв. м. ид.ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 216 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 17.02.2021г. до 14 часа на 04.03.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 259.20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 04.03.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет.І, кабинет №104.. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 04.03.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (05-03-2021г. 15:38)

Договор (02-04-2021г. 14:43)