Профил на купувача -> Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

10-12-2014
Процедура за избор на доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, гр. Варна

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9037260Документация

Пакет от документация за участие - образци (10-12-2014г.)

Решение (10-12-2014г.)

Протокол (14-01-2015г.)

Решение за изпълнение на обществената поръчка (14-01-2015г.)

Договор (30-01-2015г.)