Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117

29-03-2023 16:00
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117 за АИППМП, с площ 15,28 /петнадесет цяло двадесет и осем стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,81 /шестнадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 119, коридор и кабинет № 117A за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 156.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.03.2023г. до 14 часа на 13.04.2023г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв., внесени по банков път. Депозитът за участие е 187.20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.04.2023г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет. І, кабинет №104. Търгът ще се проведе на 18.04.2023 г. от 9.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.04.2023г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (18-04-2023г. 11:15)

Договор (27-04-2023г. 09:50)