Профил на купувача
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

29-05-2024 16:28
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: Аптека, с обща застроена площ 40,47 /четиридесет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., от които: търговска площ 34,47 / тридесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни / кв.м., склад 3,10 / три цяло и десет стотни / кв. м, санитарен възел – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и преддверие с мивка - 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. за срок от 3 /три/ години при граници: коридор, стълбище към втори етаж и регистратура, , при стартова наемна цена 3240.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.05.2024г. до 14 часа на 12.06.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу 50.00 лв.. Депозитът за участие е 3888.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 12.06.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102.. Търгът ще се проведе на 14.06.2024г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

29-05-2024 16:27
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад №1 /едно/, с площ 28,00 /двадесет и осем/ кв.м., ведно с ползване на 30,80 /тридесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. ид. ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 264,00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.05.2024г. до 14 часа на 12.06.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 316,80 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 12.06.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 14.06.2024 г. от 09.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2024 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2024 г.

20-05-2024 13:38
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2024 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2024 г.

20-05-2024 13:25
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

19-02-2024 09:51
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад № 2 /две/, с площ 29,28 /двадесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., и предверие – коридор, с площ от 30 кв. м. /тридесет/, ведно с ползване на 32,21 /тридесет и две цяло и двадесет и една стотни/ кв. м. ид.ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 420,00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 19.02.2024г. до 14 часа на 05.03.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу 25,00 лв., платими по банков път. Депозитът за участие е 504.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 05.03.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 06.03.2024 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 05.03.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127

21-11-2023 13:22
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 127 за АИППМП, с площ 17,15 /седемнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 18,42 / осемнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: от две страни коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 183,60 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 21.11.2023г. до 14 часа на 06.12.2023г. от служител на Счетоводен отдел срещу 20лв., платими по банков път. Депозитът за участие е 220,32 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 06.12.2023г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД - служител на Счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 08.12.2023 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 07.12.2023г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А

21-11-2023 13:20
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117А за АИППМП, с обща площ 13,63 /тринадесет цяло шестдесет и три стотни/ кв.м., ведно с ползване на 14,64 /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 117, коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 147,60 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 21.11.2023г. до 14 часа на 06.12.2023г. от служител на Счетоводен отдел срещу 20 лв. Депозитът за участие е 177,12 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 06.12.2023г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД - служител на Счетоводен отдел, ет. 1, кабинет 102. Търгът ще се проведе на 08.12.2023г. от 9.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 7.12.2023г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

13-09-2023 15:09
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2023-0001

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2023 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2023 г.

16-05-2023 13:38
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2023 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2023 г.

16-05-2023 13:25
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117

29-03-2023 16:00
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117 за АИППМП, с площ 15,28 /петнадесет цяло двадесет и осем стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,81 /шестнадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 119, коридор и кабинет № 117A за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 156.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.03.2023г. до 14 часа на 13.04.2023г. от служител на счетоводен отдел срещу 20лв., внесени по банков път. Депозитът за участие е 187.20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.04.2023г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет. І, кабинет №104. Търгът ще се проведе на 18.04.2023 г. от 9.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.04.2023г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;


Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №129 и №129А

03-11-2022 10:27
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 129 и 129 А за АИППМП, с площ 23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06 / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 250.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 03.11.2022г. до 14 часа на 17.11.2022г. от служител на счетоводен отдел срещу 20 лв. Депозитът за участие е 300.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.11.2022 г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводство”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 18.11.2022г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.11.2022г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за събиране на оферти за лабораторни реактиви и консумативи 2022 г.  Обява за събиране на оферти за лабораторни реактиви и консумативи 2022 г.

16-09-2022 11:36
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2022-0003

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

12-09-2022 10:27
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващи част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящи се на входа на сградата в ляво, а именно: 1/ Помещение с обща застроена площ от 8 (осем) кв.м. за търговия и изработване на специализирани медицински помощни средства, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, и 2/ Площ от 1 (един) кв.метър за поставяне на автомат за топли напитки, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена: 456 лева за обект №1 и 234 лева за обект №2 и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 12.09.2022г. до 14 часа на 26.09.2022г. от служител на счетоводен отдел срещу съответно 20 лв. и 15 лв., платими в касата на ДКЦ 4 Варна ЕООД или чрез банков превод. Депозитът за участие е 547,20 лева за обект №1 и 280,80 лева за обект №2, вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.09.2022г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД - служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 27.09.2022 г. от 9.00 часа за обект № 1, и 9.30 ч. за обект № 2 в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.10.2022г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.09.2022г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.

16-05-2022 10:26
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.

16-05-2022 10:22
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

19-01-2022 12:00
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2022-0001

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

15-09-2021 16:36
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0004

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

27-05-2021 16:28
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: Аптека, с обща застроена площ 40,47 /четиридесет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., от които: търговска площ 34,47 / тридесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни / кв.м., склад 3,10 / три цяло и десет стотни / кв. м, санитарен възел – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и преддверие с мивка - 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. за срок от 3 /три/ години при граници: коридор, стълбище към втори етаж и регистратура, , при стартова наемна цена 2880 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 27.05.2021г. до 14 часа на 10.06.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 48 лв. Депозитът за участие е 3456.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.06.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 11.06.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.


За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

27-05-2021 16:27
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад №1 /едно/, с площ 28,00 /двадесет и осем/ кв.м., ведно с ползване на 30,80 /тридесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. ид. ч. от частите за общо ползване находящ, се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 216 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 27.05.2021г. до 14 часа на 10.06.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 259,20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.06.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 09.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 11.06.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

31-05-2021 16:00
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0003

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.

19-05-2021 11:38
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.

19-05-2021 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

16-04-2021 11:10
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0002

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №131, №134  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №131, №134

09-03-2021 12:12
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинети № 131 и 134 за АИППМП, с площ 28.92 / двадесет и осем цяло и деветдесет и две стотни / кв.м., ведно с ползване на 31.81/ тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 100, кабинет 133, фоайе и коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 288.00 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

19-02-2021 11:28
Доставката на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2021-0001

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

17-02-2021 11:57
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад № 2 /две/, с площ 29,28 /двадесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., ведно с ползване на 32,21 /тридесет и две цяло и двадесет и една стотни/ кв. м. ид.ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в сградата, при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 216 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 17.02.2021г. до 14 часа на 04.03.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25 лв. Депозитът за участие е 259.20 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 04.03.2021г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Технически секретар”- ет.І, кабинет №104.. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 04.03.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

24-11-2020 10:39
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД за поставяне на един брой автомат за кафе и топли напитки във фоайе на първи етаж, с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 180 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №127

23-11-2020 13:22
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 127 за АИППМП, с площ 17,15 /седемнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 18,42 / осемнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: от две страни коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 177,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №106

23-11-2020 13:21
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 106 за АИППМП, с площ 14,95 /четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 16,06 / шестнадесет цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 105, коридор и кабинет № 107, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 153,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А  Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот кабинет №117А

23-11-2020 13:20
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет № 117А за АИППМП, с обща площ 13,63 /тринадесет цяло шестдесет и три стотни/ кв.м., ведно с ползване на 14,64 /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет № 117, коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 141,60 лв. и стъпка за наддаване 10%.

Обява за събиране на оферти  Обява за събиране на оферти

15-09-2020 10:00
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на електронни обществените поръчки: 01145-2020-0001

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.

27-05-2020 11:57
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.  Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.

27-05-2020 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/

Документация

Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия  Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия

17-01-2020 14:09
Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9095886

Документация